Tamil

എന്താണ്ആള്‍ട്്്കായിന്‍? (What are Altcoins) 

എന്താണ്ആള്‍ട്്്കായിന്‍? (Altcoins)  ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഒഴികകയള്ള എല്ലോ ക്കിപ്റ്റ്ോകറന്‍സികള ുംആള്‍ട്റ്കോയിന്‍ എന്ന ്പ്രില്‍ അറിയകെട ന്ന ഏകെങ്കില ും ്ലോകചയെ ിന്‍ ്ക്പ്ോ്്ോ്കോളില്‍ നിന്നോണറഎത്ത ന്നെറ. Altcoins ്കോയിന കള കടആകക വിെരണും, കണ്‍്േ്േഷന്‍ സേയും, മേനിങറഅല്‍്ഗോരിെും െ ടങ്ങിയ നിയക്രണ ഘടകങ്ങള്‍ട വഴി ബിറ്റ്കോയികന കേച്ചകെട ത്തോന ള്ള ക്രേങ്ങളോണറഅവയ കട കണ്ട പ്ിട ത്തങ്ങളില്‍ ...